REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Wydawnictwa Lacerta

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który kupuje produkt niezwiązany bezpośrednio ze swoją działalnością, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Prowadzący Sklep – osoba prowadząca Sklep, to jest Małgorzata Korzeniewska, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Lacerta Małgorzata Korzeniewska. 

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. poz 1740);

4. Regulamin Sklepu Internetowego Wydawnictwa Lacerta – dalej zwany Regulaminem, dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.lacerta.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.lacerta.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2020 r, poz 287);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz 344);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.lacerta.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Dostępny pod adresem www.sklep.lacerta.pl sklep internetowy Wydawnictwa Lacerta, prowadzony jest przez Małgorzatę Korzeniewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą LACERTA Małgorzata Korzeniewska, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, numer ewidencyjny 207101.

Dane adresowe:

ul. Gryczana 26

54-067 Wrocław

NIP: 8821538940

REGON: 891050717

4. Zapytania mogą być kierowane na adres sklep@lacerta.pl lub pod numerem telefonu: 534 993 515, 535 112 707 (opłata wg cennika właściwego operatora).

5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. przeglądarka internetowa, której penetracja rynkowa wynosi w Polsce przynajmniej 5% według serwisu „gemiusRanking” (http://ranking.pl/).

b. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.lacerta.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Do korzystania ze sklepu nie jest wymagana rejestracja.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Prowadzący Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Prowadzącego Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Prowadzącego Sklep.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Prowadzącego Sklep.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego Sklep,

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.lacerta.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. przedmiotu zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. wybranej metody płatności,

d. wybranego sposobu dostawy,

e. przewidywanego czasu dostawy,

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Polityki Prywatności oraz treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

 

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, przesyłką paczkomatową lub listową. Szczegółowe koszty dostawy przedstawione są w osobnym artykule Koszty wysyłki znajdującym się w stopce strony sklepu albo pod adresem https://sklep.lacerta.pl/content/8/koszty-wysylki. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku Towarów, które nie są obecne w magazynie Sklepu, termin dostawy może wydłużyć się w zależności od Towaru. Dostępność określona jest na stronie danego towaru. 

 

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, koszty pakowania oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów wysyłki.

2. Zamawiając Towar z dostawą do domu, Klient może wybrać następującą formę płatności:

a. przelew na konto bankowe:

LACERTA Małgorzata Korzeniewska 

ul. Gryczana 26

54-067 Wrocław

NIP 8821538940

83 1140 2004 0000 3302 8165 8689

b. płatność w systemie szybkie płatności online Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oraz będącemu przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, który kupuje produkt niezwiązany bezpośrednio ze swoją działalnością przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez  podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Prowadzącego Sklep pisemnie na adres Planszoweczka.pl ul. Horbaczewskiego 4-6 stoisko 134 Wrocław, tel. 534 993 515, 535 112 707 lub e-mail: sklep@lacerta.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.

3.  Klient ma prawo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupione towary należy zwrócić na poniższy adres:

Wydawnictwo Lacerta

ul. Żegiestowska 3, wejście 2 (piętro 1)

50-542 Wrocław

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Koszty zwrotnego dostarczenia Towaru obciążają Klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Prowadzącego Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwrócone są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Prowadzący Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Prowadzący Sklep, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oraz będącego przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, który kupuje produkt niezwiązany bezpośrednio ze swoją działalnością, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

2. Prowadzący Sklep dołoży wszelkich starań, aby dostarczony Towar był pozbawiony wad, chyba że zamawiany przez Klienta Towar został wyraźnie oznaczony lub opisany w serwisie sklepu jako niekompletny, uszkodzony lub posiadający inne wady, a cena jego sprzedaży była niższa od sugerowanej ceny sprzedaży tego samego Towaru bez wad. Towary oznaczone jako niekompletne, uszkodzone lub posiadające inne wady nie podlegają zwrotom.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu albo wszelkie inne reklamacje dotyczące Towaru, należy kierować na adres reklamacje@lacerta.pl. Prowadzący Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Prowadzący Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Prowadzącego Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@lacerta.pl lub telefonicznie pod numerem 534 993 515, 535 112 707.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.